ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές με τους παρακάτω ΑΜ

ΑΜΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
8642 Β. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ
8643
8644
8646

Να επικοινωνήσουν με το Σύμβουλο Σπουδών τους
Β. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ
Γραφείο Φ3-103
Τηλ: +30 26510 08542
Email: vachrist@uoi.gr
http://www.telecomlab.gr/announcements/