Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ΣΗΤ

Προκήρυξη για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» για το ακ. έτος 2024-2025

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» θα διενεργηθεί διαδικασία επιλογής πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακ. έτος 2024-2025 το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
2. Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (κυρίως σε ορολογία ηλεκτρονικών).
3. Προσωπική συνέντευξη (συμπεριλαμβάνει και αξιολόγηση της επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου σε Στοιχεία Ηλεκτρονικών καθώς και στη Βασική Θεωρία του Ηλεκτρομαγνητισμού).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 [σε ηλεκτρονική μορφή στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη Α’, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα] τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου.*
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.*
4. Πτυχιακή Εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ-ΣΗΤ (αν έχει εκπονηθεί)
5. Επιπρόσθετα στοιχεία που θα μπορούσαν κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσουν
στην επιλογή (π.χ. συστατική επιστολή, επαγγελματική προϋπηρεσία, συμμετοχή σε
επιστημονικά συνέδρια)

Για την κατάταξη, από την οποία προκύπτει η επιλογή, εφαρμόζεται το ακόλουθο σύστημα μοριοδότησης:
• Μ1: Μόρια Πτυχίου: Βαθμός πτυχίου x 3
• Μ2: Μόρια Προσωπικής συνέντευξης: 0 έως 30
• Μ3: Μόρια Γραπτής εξέτασής στην Αγγλική γλώσσα: Βαθμός εξέτασης (≥5)
• Μ4: Μόρια Συναφούς Πτυχιακής εργασίας: Βαθμός εργασίας
• Μ5: Μόρια Συναφών προπτυχιακών μαθημάτων: 0 έως 20 (4 μόρια/ΣΠΜ)
Ο Τελικός Βαθμός (από 0 έως 10) προκύπτει από το άθροισμα των μορίων διά του 10. Για να γίνει ο υποψήφιος δεκτός στο ΠΜΣ-ΣΗΤ θα πρέπει ο Τελικός Βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.