Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ΣΗΤ

Προκήρυξη για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» για το ακ. έτος 2024-2025

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» θα διενεργηθεί διαδικασία επιλογής πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακ. έτος 2024-2025 το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
2. Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (κυρίως σε ορολογία ηλεκτρονικών).
3. Προσωπική συνέντευξη (συμπεριλαμβάνει και αξιολόγηση της επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου σε Στοιχεία Ηλεκτρονικών καθώς και στη Βασική Θεωρία του Ηλεκτρομαγνητισμού).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2024 [σε ηλεκτρονική μορφή στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη Α’, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα] τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου.*
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.*
4. Πτυχιακή Εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ-ΣΗΤ (αν έχει εκπονηθεί)
5. Επιπρόσθετα στοιχεία που θα μπορούσαν κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσουν
στην επιλογή (π.χ. συστατική επιστολή, επαγγελματική προϋπηρεσία, συμμετοχή σε
επιστημονικά συνέδρια)

Για την κατάταξη, από την οποία προκύπτει η επιλογή, εφαρμόζεται το ακόλουθο σύστημα μοριοδότησης:
• Μ1: Μόρια Πτυχίου: Βαθμός πτυχίου x 3
• Μ2: Μόρια Προσωπικής συνέντευξης: 0 έως 30
• Μ3: Μόρια Γραπτής εξέτασής στην Αγγλική γλώσσα: Βαθμός εξέτασης (≥5)
• Μ4: Μόρια Συναφούς Πτυχιακής εργασίας: Βαθμός εργασίας
• Μ5: Μόρια Συναφών προπτυχιακών μαθημάτων: 0 έως 20 (4 μόρια/ΣΠΜ)
Ο Τελικός Βαθμός (από 0 έως 10) προκύπτει από το άθροισμα των μορίων διά του 10. Για να γίνει ο υποψήφιος δεκτός στο ΠΜΣ-ΣΗΤ θα πρέπει ο Τελικός Βαθμός να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ), πλήρως εναρμονιζόμενο με τις αρχές του Τμήματος Φυσικής και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, παρέχει δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επίπεδου αποβλέποντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και την κοινωνική τους εξέλιξη.

Σήμερα, το ΠΜΣ-ΣΗΤ μετά από 27 χρόνια λειτουργίας και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με την παραγωγή υψηλής ποιότητας διδακτικού έργου, συμμετέχει στην παγκόσμια έρευνα και σε αναπτυξιακά προγράμματα σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα με πολύ υψηλούς δείκτες. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΣΗΤ διακρίνονται σε σημαντικές και ηγετικές θέσειςσε αντικείμενο συναφές με αυτό των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών.

Απασχόληση αποφοίτων, στοιχεία σχετικά με την πορεία των αποφοίτων, προοπτική καριέρας, σύνδεση με τομείς εργασίας/έρευνας

Οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες μεταμορφώνονται συνεχώς αλλά και επεκτείνονται σταδιακά σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς εργασίας. Σκοπός του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνολογικά θέματα στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι ανταγωνιστικοί όπως αποδεικνύεται από την υψηλή απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ προάγει ιδιαίτερα τη διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής όπως Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Βιοϊατρική, Περιβάλλον, Ενέργεια που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα, υποβοηθώντας όχι μόνο την έρευνα, αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.

 ΠΜΣ-ΣΗΤ