Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ΣΗΤ

Προκήρυξη για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» για το ακ. έτος 2023-2024

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακ. έτος 2023-2024 το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα].

Electronics and Communications: a Weapon for Fighting Cardiovascular Diseases frontiersin.org

In the last 50 years, there has been a clear improvement in quality of life and as a result, the number of deaths due to cardiovascular problems has decreased significantly. At the same time, breakthroughs in the field of prevention and treatment of cardiovascular problems have also been major contributors in reducing the number of deaths. On the other hand, cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of mortality globally, while the majority of cardiac arrests occur at home.

Today, rapid progress in the field of wireless communications and networks raises the prospect of continuous and reliable monitoring, as well as processing of bio-signals at any time and place. At the same time the explosive growth of portable, wearable, flexible and low-cost electronic devices have fueled Internet of Things (IoT) systems that are being integrated into remote health management. The combination of conventional prevention and monitoring methods, as well as current and future technological innovation, can save lives.

This Research Topic aims to gather researchers from different scientific areas to highlight new and future trends in this interdisciplinary field. The topic highlights research that proposes new or improved CVD diagnostic devices, methodologies and algorithms. Topics of interest include, but are not limited to:

– Self-powered devices
– Noninvasive devices
– Implantable devices and sensors
– Early prediction systems
– Signal processing
– Machine learning
– Artificial intelligence
– Blockchain systems
– Cognitive networks
– Internet of Medical Things (IoMT)

Keywords: cardiovascular problems, bio-signals, portable devices, wearable devices, flexible devices, low-cost electronic devices, IoTM, remote health management.

Electronics and Communications: a Weapon for Fighting Cardiovascular Diseases

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ), πλήρως εναρμονιζόμενο με τις αρχές του Τμήματος Φυσικής και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, παρέχει δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επίπεδου αποβλέποντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και την κοινωνική τους εξέλιξη.

Η ίδρυση του ΠΜΣ-ΣΗΤ συμπίπτει χρονικά με τη δεύτερη δεκαετία της ψηφιακής επανάστασης και την εδραίωση του παγκοσμίου ιστού η οποία έδωσε ραγδαία ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εταιριών στο αντικείμενο των καινοτόμων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Η αυξημένη προσφορά εργασίας στο εν λόγω αντικείμενο, έδωσε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του ΠΜΣ-ΣΗΤ να απορροφηθούν άμεσα σε εταιρείες (τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ηλεκτρονικών κλπ) κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ κάλυπτε τη ζήτηση της Δυτικής Ελλάδας για σπουδές στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες λόγω της απουσίας ομοειδών ΠΜΣ στην περιοχή.

Σήμερα, το ΠΜΣ-ΣΗΤ μετά από 26 χρόνια λειτουργίας και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με την παραγωγή υψηλής ποιότητας διδακτικού έργου, συμμετέχει στην παγκόσμια έρευνα και σε αναπτυξιακά προγράμματα σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα με πολύ υψηλούς δείκτες.

Απασχόληση αποφοίτων, στοιχεία σχετικά με την πορεία των αποφοίτων, προοπτική καριέρας, σύνδεση με τομείς εργασίας/έρευνας

Οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες μεταμορφώνονται συνεχώς αλλά και επεκτείνονται σταδιακά σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς εργασίας. Σκοπός του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνολογικά θέματα στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι ανταγωνιστικοί όπως αποδεικνύεται από την υψηλή απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ προάγει ιδιαίτερα τη διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής όπως Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Βιοϊατρική, Περιβάλλον, Ενέργεια που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα, υποβοηθώντας όχι μόνο την έρευνα, αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.

 ΠΜΣ-ΣΗΤ